Search Tibetan singers

19 May 2018

Yangchen Lhaze - ལས་བསྐོས་ཚེ་རོགས། | 2018

Yangchen Lhaze  2018
ལས་བསྐོས་ཚེ་རོགས།
ལེན་མཁན།  དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས། ཚིག  རི་དམ་སྐལ་བཀྲ། དབྱངས  རྫོགས་ཆེན་བསྟན་འཛིན།
藏族歌手央金兰泽 《缘定今生》

No comments: