Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

21 May 2017

Aun Ranglug anu 组合 2017

བོད་ལྗོངས་གླུ་གཞས་གསར་བ། ༼འཕུར༽ ལེན་མཁན། ཨ་ནུ་རིང་ལུགས། anu 组合
ANU three short letters named,
ANU is from the Tibetan ( ཨ་ནུ) translated means. (young)
 
ANU Ranglug 2017  <> 《飞》འཕུར། འཕུར་འདོད་དུས།
འཕུར། ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་གནས་འགྲོ་དེ།
རང་དབང་གི་རེ་བའི་ལ་ཁ་ན།
དཱ་ནི་འཕུར་ཡ། དཱ་ནི་འཕུར་ཡ། འཕུར།
རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
རང་གི་དུས་ཐོག་མར་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
འཕུར། འཕུར་ཡ།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། མ་འཕུར་ན་རེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། མ་འཕུར་ན་རེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། མ་འཕུར་ན་རེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་རེད།

༢ འཕུར། འཕུར་འདོད་དུས།
འཕུར། ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་གནས་འགྲོ་དེ།རང་དབང་གི་རེ་བའི་ལ་ཁ་ན།
དཱ་ནི་འཕུར་ཡ། དཱ་ནི་འཕུར་ཡ། འཕུར། རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
རང་གི་དུས་ཐོག་མར་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
འཕུར། འཕུར་ཡ།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། མ་འཕུར་ན་རེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། མ་འཕུར་ན་རེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། མ་འཕུར་ན་རེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་རེད།
 
****************************************************** 
 ཡུལ་ནས་ཡོང་དུས།  ཚིག་དང་གདངས། ཨ་ནུ་རིང་ལུགས། ལེན་མཁན། ཨ་ནུ་རིང་ལུགས།
 


**************************************************

ཨ་ནུ་རིང་ལུགས། 《ANU组合》EP数字专辑首发
ཚིག་དང་གདངས། ཨ་ནུ་རིང་ལུགས། ལེན་མཁན། ཨ་ནུ་རིང་ལུགས།
 


******************************************************
ཨ་ནུ་རིང་ལུགས.ཀྱི་གླུ་གཞས་གསར་པ་༼རྩེད་མོ་ཡིན་ཡ།༽
ཞེས་པ་དེའི་བརྙེན་དང་བཅས་པར་སླེབས་ཡོད། ཨ་ནུ་རིང་ལུགས།
 

Post a Comment