Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

4 Apr 2018

Lhalong Tso ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་འཚོ། 拉郎措 - Dreams འཁྲུལ། 梦幻


霍尔仓拉郎措2018年最新单曲「梦幻」
ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་འཚོའི་གཞས་རྐྱང་གསར་བ། འཁྲུལ།

Tibetan singer Lhalong Tso new song 2018
'' འཁྲུལ། Dreams 梦幻 '' འཁྲུལ།
ཚིག། རྡོ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས།
དབྱངས། རྡོ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས།
གཞས་མ། ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་འཚོ།

སྤྱན་གྱིས་མཐོང་བ་མེད་ན།། སེམས་ནས་དྲན་ས་མ་རེད།།
ལག་ལ་ཐོབ་ནས་མེད་ན།། ཡིད་ཆེས་ཐུབ་ས་མ་རེད།།
ཨོ....ཨོ..
མི་སེམས་མི་སེམས་ཟེར་བ།། འཁོར་བ་འཁོར་བའི་གཞི་རེད།།
མི་ལུས་མི་ལུས་ཟེར་བ།། སྐྱེ་ནས་འཆི་བའི་རང་བཞིན།།

སྐད་གྲགས་ཆུ་རིས་གཉེར་མ།། གཅིག་རྗེས་གཅིག་གི་ཡལ་འགྲོ།
སྐྱིད་སྡུག་དཔྱིད་ཆར་བབས་བབས།། རྟག་བསམས་ཡིད་ལ་མ་འཆར།།
དེ་རིང་ལམ་གྱི་སྣེ་མོ།། སང་ཉིན་སྒུག་པའི་ཉི་མ།།
རྒྱུ་འབྱོར་འོད་ཀྱི་ཟེགས་མ།། རང་སེམས་འཁྲུལ་བའི་གཞི་རེད།།
ཨོ....ཨོ..

དེ་རིང་ལམ་གྱི་སྣེ་མོ།། སང་ཉིན་སྒུག་པའི་ཉི་མ།།
རྒྱུ་འབྱོར་འོད་ཀྱི་ཟེགས་མ།། རང་སེམས་འཁྲུལ་བའི་གཞི་རེད།།Post a Comment