Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

12 Nov 2017

Sonam Dekyi བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད། 索朗德吉 2017

Tibetan singer Sonam Dekyi new song " Norbu Sacha ནོར་བུའི་ས་ཆ། "
ཚིག ཚེ་རིང་ནོར་བུ། གདངས། པདྨ་བསྟན་འཛིན། ལེན་མཁན། བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད།
念 昌都 - 索朗德吉
ནོར་བུའི་ས་ཆ།
ཚིག ཚེ་རིང་ནོར་བུ།
གདངས། པདྨ་བསྟན་འཛིན།
ལེན་མཁན། བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད།

ནོར་བུ་གཅིག་དང་ནོར་བུ་གཉིས། ཆབ་མདོ་ནོར་བུའི་ས་ཆ་ལ།
གཡས་ལ་ངོམ་ཆུ་སྔོན་མོ་རྒྱུག གཡོན་ལ་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོ་དྭངས།
ཆུ་དེ་ཆུ་སྣ་འཛོམས་པ། ཆབ་མདོ་ནོར་བུའི་ས་ཆ་རེད།
མི་དེ་ངང་རྒྱུད་རིང་བ། ཆབ་མདོ་ནོར་བུའི་ས་ཆ་རེད།
དེ་ནི་བུ་མོ་ང་ཡི་སྐྱེས་སའི་ཕ་ཡུལ། དེ་ནི་མཛེས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ནོར་བུའི་ས་ཆ།
ཡར་རྟོག་ཐོ་ཁ། མར་ཆུ་གཉིས་མདོ།
དེ་ནི་མཛེས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཆབ་མདོ་རེད། ནོར་བུ་གཅིག་དང་ནོར་བུ་གཉིས།
ཆབ་མདོ་ནོར་བུའི་ས་ཆ་ལ། གཡས་ལ་སྟག་མ་རི་བོ་མཐོ།
ཤར་ལ་ཁྲ་རྒོད་རི་བོ་བརྗིད། ཆུ་དེ་ཆུ་སྣ་འཛོམས་པ།
ཆབ་མདོ་ནོར་བུའི་ས་ཆ་རེད། རི་དེ་རི་རྒྱུད་མང་བ།
ཆབ་མདོ་ནོར་བུའི་ས་ཆ་རེད། དེ་ནི་བུ་མོ་ང་ཡི་སྐྱེས་སའི་ཕ་ཡུལ།
དེ་ནི་མཛེས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ནོར་བུའི་ས་ཆ། དེ་ནི་མཛེས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཆབ་མདོ་རེད།
ཡར་སིལ་ཐོག་ཐང་། མར་རྟ་རྩ་ཐང་།
དེ་ནི་མཛེས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཆབ་མདོ་རེད།Post a Comment